Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató a www.berlfry.hu/karrier oldalon, illetve a karrier@belfrygroup.eu címen megadott személyes adatok kezeléséről

Az Ön adatainak védelme és adatainak jogszerű kezelése kiemelten fontos számunkra. Nagyra értékeljük Társaságainkba vetett bizalmát, és elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak a hatályos jogszabályoknak megfelelő védelme iránt.

A jelen adatkezelési tájékoztatóban valamennyi információt átadunk Önnek arra vonatkozóan, hogy hogyan kezeljük és védjük az Ön személyes adatait akkor, amikor személyes adatokat tartalmazó megkeresést küld részünkre, továbbá tájékoztatjuk arra vonatkozóan is, hogy Ön hogyan léphet kapcsolatba velünk, ha kérdése van személyes adataival, illetve azok kezelésével kapcsolatban.

A jelen adatkezelési tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és más jogszabályi rendelkezések alapján készült.

Jelen tájékoztató a www.belfrygroup.eu/karrier oldalon megadott, és/vagy a karrier@belfrygroup.eu elektronikus kézbesítési címre megküldött személyes adatok kezelésének részleteit foglalja magában.

I. Az adatkezelő neve és elérhetőségei

A jelen tájékoztató vonatkozásában adatkezelőnek minősülnek az alábbi cégek:

Adatkezelő neve: Belfry PE Kft.  (a továbbiakban: Belfry vagy adatkezelő), székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. 2. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-279845, adószám: 14703988-2-41, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, képv.: Aczél Tamás András és Bognár Attila ügyvezetők együttesen, e-mail cím: info.belfrype@belfrygroup.eu

Adatkezelő neve: Belfry MS Kft. (a továbbiakban: Belfry vagy adatkezelő) székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. 4. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-189262, adószám: 27914085-2-41, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, képv.: Aczél Tamás András és Bognár Attila ügyvezetők együttesen, e-mail cím: info.belfryms@belfrygroup.eu

Adatkezelő neve: Belfry CC Kft. (a továbbiakban: Belfry vagy adatkezelő) székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. 2. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-321141, adószám: 26269090-2-41, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, képv.: Aczél Tamás András és Bognár Attila ügyvezetők együttesen, e-mail cím: info.belfrycc@belfrygroup.eu

Adatkezelő neve: Belfry RE Kft. (a továbbiakban: Belfry vagy adatkezelő) székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. 4. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-308174, adószám: 26214368-2-41, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, képv.: Aczél Tamás András és Bognár Attila ügyvezetők együttesen, e-mail cím: info.belfryre@belfrygroup.eu

Adatkezelő neve: Belfry MTech Kft. (a továbbiakban: Belfry vagy adatkezelő) székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. 2. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-356806, adószám: 27914085-2-41, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, képv.: Aczél Tamás András és Bognár Attila ügyvezetők együttesen, e-mail cím: info.belfrymtech@belfrygroup.eu

Adatkezelő neve: Belfry FM Kft. (a továbbiakban: Belfry vagy adatkezelő) székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. 2. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-321141, adószám: 26658397-2-41, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, képv.: Aczél Tamás András ügyvezető önállóan, e-mail cím: info.belfryfm@belfrygroup.eu

Adatkezelő neve: Web Drive Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Web Drive Kft. vagy adatkezelő) székhely: 2724 Újlengyel, Határ utca 12., cégjegyzékszám: 13-09-191642, adószám: 26249731-2-13, nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, képv.: Kovács Balázs Márk ügyvezető önállóan, e-mail cím: kovball@gmail.com

II. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja és időtartama

A kezelt személyes adatok köre www.belfrygroup.eu/karrier aloldalon meghirdetett pozíciókra (továbbiakban: Pozíciók) való önkéntes jelentkezéskor, illetve a karrier@belfrygroup.eu címre megküldött jelentkezésekben kerül átadásra az Adatkezelő részére.

Tájékoztatjuk, hogy a www.belfrygroup.eu weboldal üzemeltetője a Web Drive Kft., amely társaság az Ön jelentkezésével, megkeresésével összefüggésben adatkezelőnek minősül.

Személyes adatokat gyűjtünk azzal kapcsolatban, amikor Ön általános érdeklődést mutat Társaságaink irányába, vagy egy meghatározott pozícióra jelentkezik. Az általunk Önről gyűjtött információk szükségesek ahhoz, hogy elbíráljuk a jelentkezését és kapcsolatba lépjünk Önnel a kiválasztás és a felvételi eljárás során. Gyűjthetünk továbbá Önről információt harmadik személyen keresztül is (pl. munkaközvetítők), vagy azokon az internetes oldalakon keresztül, amelyeken Ön nyilvánosan elérhetővé tett szakmai, munkavégzéssel összefüggő jellemzése szempontjából lényeges személyes adatokat.

Az adatkezelő által gyűjtött személyes adatok kategóriái:

  • Személyes információk (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, illetve bármely más személyes adat)
  • Toborzási/kiválasztási információk: önéletrajz, interjún készült jegyzetek, ajánlás a korábbi munkáltatótól, belsős ajánlások, iskolai végzettség, képesítések, alap, posztgraduális és szakképesítések, beszélt nyelvek, alkalmassági teszten elért eredmények

 Az adatkezelés célja és időtartama:

Az adatkezelés célja kizárólag a BELFRY Társaságok munkavállalóinak aktuális és jövőbeli kiválasztása. Figyelemmel az adatok önkéntes, az adattulajdonosok saját maguk által szolgáltatott voltára, az adattulajdonosok adatkezeléshez való hozzájárulása a Pozíciókra való jelentkezéssel megadottnak tekintendő. Az adatokat a felvételi eljáráshoz szükséges ideig, illetőleg, amennyiben az adattulajdonos hozzájárul, úgy a hozzájárulásban foglalt ideig, jövőbeli kiválasztás eredményessége érdekében őrizzük meg.

A személyes adatok kezelésének jogalapja:

A Pozíciókra való jelentkezésnél az adatszolgáltatás önkéntes, amelyet az adattulajdonos a Pozíciókra való jelentkezéssel elfogad.

Személyes adatok továbbítása harmadik felek részére:

Az adatokat a BELFRY Társaságok harmadik fél részére nem továbbítják.

Az érintett hozzáférési joga:

Ön – erre irányuló kérdése esetén – jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

d) az Ön joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

e) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

f) ha az adatokat nem az Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Ön jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, illetőleg törlését kezdeményezze, amely kérésének az Adatkezelő köteles eleget tenni.

A BELFRY intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró adatfeldolgozók és a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően és a jelen tájékoztatóban foglalt szabályok betartása mellett kezelhessék az említett adatokat.

A személyes adatok megsértésének észlelése esetén a BELFRY haladéktalanul bejelentést tesz a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóságnak. Az adatvédelmi incidenst a BELFRY indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.  Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a BELFRY indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az ügyfeleket az adatvédelmi incidensről.

III. Jogérvényesítési lehetőségek

Ön a fenti jogokat bármikor gyakorolhatja, adatvédelmi nyilatkozatokban adott hozzájárulását visszavonhatja vagy módosítását kérheti, továbbá panasszal fordulhat az adatkezelők fentiekben megjelölt elérhetőségein (székhely, e-mail cím) a BELFRY Társaságokhoz.

Ön a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszával a BELFRY Társaságokon, mint adatkezelőkön túl az alábbiakhoz fordulhat: a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatósághoz (NMHH, 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25., 1525 Budapest Pf. 75.), a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 1530 Budapest, Pf.: 5.). Az előfizető vagy felhasználó a személyes adatainak kezelésével, védelmével kapcsolatos jogainak Szolgáltató általi megsértése esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat (birosag.hu).